Algemene voorwaarden

 

Artikel 1     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Bernadette van de Laak, HR advies, coaching en ontwikkeling:

Verder te noemen Bernadette van de Laak, HR Advies, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 52102025.

b.     Opdrachtgever:

De rechtspersoon met wie Bernadette van de Laak, HR advies een Overeenkomst aan gaat, dan wel aan wie Bernadette van de Laak, HR advies een aanbieding daartoe doet.

c.     Overeenkomst:

De Overeenkomst tussen Bernadette van de Laak, HR advies en Opdrachtgever waarbij Bernadette van de Laak, HR advies op verzoek van Opdrachtgever specifieke en op maat gesneden diensten verricht en/of producten levert.

 

Artikel 2     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bernadette van de Laak, HR advies en Overeenkomsten met Bernadette van de Laak, HR advies gesloten.

2.2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, laat dit de (strekking van) de overige bepalingen onverlet.

2.4
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5
Bernadette van de Laak, HR advies is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.6
In geval van strijd tussen één of meer bepalingen uit de door Bernadette van de Laak, HR advies gesloten Overeenkomst en bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit genoemde Overeenkomst.

 

Artikel 3     Aanbod, totstandkoming en duur Overeenkomst

3.1
Aanbiedingen en/of offertes door Bernadette van de Laak, HR advies geschieden schriftelijk en zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2
Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Bernadette van de Laak, HR advies de door haar aan Opdrachtgever toegezonden Overeenkomst volledig ondertekend retour heeft ontvangen, dan wel door aanvang van uitvoering door Bernadette van de Laak, HR advies van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

3.3
Wijzigingen in Overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door Bernadette van de Laak, HR advies bevestigt.

 

Artikel 4     Prijzen       

4.1
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten en worden bij de partij met wie Bernadette van de Laak, HR advies een Overeenkomst heeft gesloten in rekening gebracht.

4.2
Bernadette van de Laak, HR advies is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.

 

Artikel 5     Betaling

5.1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bernadette van de Laak, HR advies aan te geven bankrekening in de valuta waarin door Bernadette van de Laak, HR advies is gefactureerd.

5.2
Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven zodat Bernadette van de Laak, HR advies er over kan beschikken.

5.3
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen alle vorderingen die Bernadette van de Laak, HR advies nog op Opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.

5.4
Betaling door Opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting en/of verrekening. 

5.5
Betalingen strekken allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen, waarbij het Bernadette van de Laak, HR advies vrijstaat te bepalen aan welke uitstaande facturen de betaling wordt toegewezen.

5.6
Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Bernadette van de Laak, HR advies heeft vanaf de vervaldatum recht op een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

 

Artikel 6      Kosten en verzuim

6.1
Is Opdrachtgever in verzuim met de nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle daarmee gemoeide, redelijke kosten in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag (inclusief rente), met een minimum van EUR 150,00. Indien Bernadette van de Laak, HR advies aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 7     Recht van reclame

7.1
Klachten over de door Bernadette van de Laak, HR advies geleverde producten en/of diensten dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na verzenddatum factuur, dan wel binnen 21 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Bernadette van de Laak, HR advies kenbaar te worden gemaakt.

7.2
Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 8      Verplichtingen Bernadette van de Laak, HR advies

8.1
Bernadette van de Laak, HR advies zal haar werkzaamheden voortvloeiend uit Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

8.2
Bernadette van de Laak, HR advies is gerechtigd indien zij dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit Overeenkomst derden in te schakelen.

8.3
Overschrijding van overeengekomen leveringstermijnen brengt Bernadette van de Laak, HR advies niet in verzuim, noch geeft genoemde overschrijding voor Opdrachtgever het recht op ontbinding en/of opschorting van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 9     Verplichtingen Contractant

9.1
Opdrachtgever is gehouden alle door Bernadette van de Laak, HR advies gewenste medewerking te verlenen en alle arbeidskrachten, gegevens en zaken, waaronder schriftelijke bescheiden of gegevensdragers, welke Bernadette van de Laak, HR advies naar eigen oordeel nodig heeft voor het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tijdig en in de door Bernadette van de Laak, HR advies gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.

9.2
Indien Opdrachtgever niet voldoet aan een van de hierboven omschreven verplichtingen, heeft Bernadette van de Laak, HR advies het recht de werkzaamheden nog niet aan te vangen, dan wel op te schorten, tot het moment dat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien zal Bernadette van de Laak, HR adviesgerechtigd zijn de extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.3
Indien medewerkers van Bernadette van de Laak, HR advies en/of van door Bernadette van de Laak, HR advies ingeschakelde derden ten kantore van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen.

 

Artikel 10   Rechten van intellectuele eigendom

10.1
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten blijven bij Bernadette van de Laak, HR advies of diens toeleverancier of licentiegevers, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11   Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1
Behoudens gevallen van opzet of grove schuld, draagt Bernadette van de Laak, HR advies generlei aansprakelijkheid voor directe schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ontstaan. In ieder geval keert Bernadette van de Laak, HR advies nimmer meer schade uit dan door de aansprakelijkheidsverzekering van Bernadette van de Laak, HR advies wordt gedekt en uitgekeerd. De aansprakelijkheid op eventuele uitkeringen wordt beperkt tot de laatste 6 maanden van het factuurbedrag.

11.2
Bernadette van de Laak, HR advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3
Indien Bernadette van de Laak, HR advies aansprakelijk is voor directe schade, is Opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bernadette van de Laak, HR advies te melden en Bernadette van de Laak, HR advies voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die Opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan Bernadette van de Laak, HR advies mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.

11.4
Bernadette van de Laak, HR advies is nimmer gehouden tot vergoeding van schade welke ontstaat door beschadiging aan of zoekraken van de door Opdrachtgever ter hand gestelde zaken. Bernadette van de Laak, HR advies is ook niet gehouden de schade te vergoeden die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van de aanwezigheid van virussen en/of andere vreemde elementen in door Bernadette van de Laak, HR advies te leveren producten.

11.5
In geval Bernadette van de Laak, HR advies voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. Bernadette van de Laak, HR advies aanvaardt pas aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever zodra zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen.

11.6
Opdrachtgever vrijwaart Bernadette van de Laak, HR advies tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 12   Overmacht

12.1
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst van Bernadette van de Laak, HR advies redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

–   Oorlog, oproer, molest;

–   Brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking; bij Bernadette van de Laak, HR advies en/of bij door Bernadette van de Laak, HR advies ingeschakelde derden;

–   Faillissement van door Bernadette van de Laak, HR advies ingeschakelde derden.

12.2
In geval van overmacht is Bernadette van de Laak, HR advies gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

12.3
Indien de periode, waarin deugdelijke nakoming door overmacht onmogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Opdrachtgever is verplicht Bernadette van de Laak, HR advies te betalen voor de door Bernadette van de Laak, HR advies nagekomen verplichtingen uit de Overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.

 

Artikel 13    Opschorting/beëindiging

13.1
Bernadette van de Laak, HR advies kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de Overeenkomst met Opdrachtgever opschorten, dan wel de Overeenkomst per direct ontbinden, indien:

– Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt;

– Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;

– Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Bernadette van de Laak, HR advies;

– Opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen jegens Bernadette van de Laak, HR advies, maar nalaat dit te doen.

13.2
Opdrachtgever is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst aan Bernadette van de Laak, HR advies te vergoeden.

13.3
In alle andere gevallen zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Bernadette van de Laak, HR advies is wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

13.4
Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Bernadette van de Laak, HR adviesrecht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies.

 

Artikel 14   Toepasselijk Recht

14.1
Alle rechtsverhoudingen van Bernadette van de Laak, HR advies en verbintenissen tussen Bernadette van de Laak, HR advies en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

14.2
Alle rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor het daarvoor aangewezen gerecht binnen het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch onverminderd de bevoegdheid van Bernadette van de Laak, HR advies zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.